Tagged: gtx

gtx-980 0

So sánh 5 thế hệ GeForce Graphics

AMD Radeon HD 5870 đến tháng 9 năm 2009, trong khi Nvidia GeForce GTX 480 vận chuyển sáu tháng sau đó – một sự chậm trễ tầm thường xem xét là có quá ít...