Cổ phiếu Intel có thể lên 30%

Cổ phiếu của hãng sản xuất bộ vi xử lý Intel Corp <intc.o> có thể tăng hơn 30 phần trăm đến $ 48 trong hai năm tiếp theo, Barron báo cáo trong ngày 24 tháng 11 phiên bản của nó.

Với cổ phiếu gần đây đạt trên $ 35, các cổ phiếu là nửa chừng để năm năm tăng gấp đôi Barron cho biết họ dự đoán trong tháng Sáu năm 2013, nhưng bây giờ không phải là thời gian, các tạp chí hàng tuần khuyên.

intel-shares

Barron cho rằng, trong thời gian hai năm, sự gia tăng 30 phần trăm sẽ đặt cổ phiếu giao dịch quanh mức 16 lần lợi nhuận ước tính trong tương lai, cùng một mức giá 2014 tỷ lệ lợi nhuận mà nó bây giờ giao dịch tại.

2 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>